Tøsirislåtten

I årboka for 2022, som kjem i november, kan du lesa om Tøena, ein husmannsplass under Høysæter, som låg så utsett til for ras, at det berre budde folk der i to generasjonar. Siri var ei ungjente som vaks opp i Tøena. Ho var fødd i 1857, og var lettbeint og uvanleg glad i å dansa. Det var ein reinlendar som ho likte ekstra godt, så dei kalla han for Tøsirislåtten. I dette videoklippet frå 2006 kan du høyra Peder Ådland som spelar denne slåtten, som han hadde lært av far sin. Han seier at han aldri har høyrt nokon spela slåtten utanfor Samnanger. Opptalet er frå 2006, da var Peder 91 år. Vil du ha heile Høysætervideoen, der også Nils Yndestad og Gunnvald Kolle er med og spelar, kan du høyre med historielaget.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Vil du se i gamle årbøker?

Manglar du ei eller fleire av dei gamle årbøkene i hylla di, kan du senda oss ein e-mail. Årbøkene frå 2000 til og med 2018 kan du også lesa på heimesida vår, under fana Årbøker.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Den perfekte julegåva? Årbok 2021 er nå i sal.

Innhald
Nils Lauvskard – temmeleg eineståande s. 4
av Svein O. Aadland
Tysse Skulemusikklag s. 8
av Karin Høysæter Steinsland
«Skriket» s. 23
av Tor Wold
Minesprengd båt i Hovdasundet s. 24
av Helge Hisdal
Liekarane og M/S Hjelmevåg s. 26
Oldervollkarane s. 34
av Tor Wold
Om Østvik – garden farmor og farfar rydda s. 42
av Anne Elise Moe og Tor Wold
Erling Nygård – skipper og fiskar s. 46
Jørgensen på Utskot – folket og båtane s. 52
av Tor Wold
Samningen som tok seg gard uti havgapet s. 58
Steinaldergrava ved Samnangerfjorden s. 60
Steinalderfolket i Samnanger – kor kom dei frå? s. 63
av Tor Wold
Hennys barndom på Sagen s. 67
av Katarina Thorsvik
Skatt ilikna i Samnanger 1925-26 s. 71
av Audun Aldal og Henrik Brigtsen
Samnanger i Nasjonalbiblioteket s. 83
av Øyvind Røen

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Tillegg og rettingar til Årbok 2021

Ofte er det stoff som er i interessant, men som det ikkje er plass til i årboka. T.d. intervju som ein må kutta ned, for å få plass. Vi legg ut slikt overskosstoff også i år. Dette er ikkje så godt redigert og tilrettelagt, men kan truleg likevel vere av interesse for mange.

Lenke til video om Hepriholmen.- Steinbrotet i Espevær, der steinalderfolket i våre traktar henta emne til steinøskene sine.

Lenke til video om Siggjo   

Rettingar:

  1. Svein Egil Kvale skriv: Når det gjeld artikkelen om Østvik, så har eg nokre korrigeringar:
Engel Østvik (1867-1945), bestefar til Anne Elise, var gift to gongar. Det er heilt rett at den første kona hans heitte Johanna Nordbø og kom frå Sjøbakken eller Akselsfjæra som ein også kalla plassen i Trengereidfjorden. Ho var fødd i 1875 og døydde alt i 1898. Saman fekk dei to born; Andreas (1895-1994) og Samueline (1896-1927). I 1899 vart Engel Østvik gift på ny med den eldre søster til første kona, Anna Elena Nordbø (1868-1955). Saman med den siste kona fekk han seks born; Johan (1899-1979), Anna Severina (1900-1982), Signe (1904-1928), Aksel (1907-1987), Engel (1909-1940) og Mons (1913-2000). Rett fødselsår for den eldste broren til Mons, Andreas Østvik, er 1895. Han levde heilt til 1994 og var 99 år då han døydde. 2. Jarle Aspenes skriv at «Gaupholm» dreiv aldri med fiske, berre fraktoppdrag. (På side 37 står det at dei fiska brisling i Oslofjorden, dette er feil. Dei henta brisling som andre hadde fanga.) Han fortel vidare: 3. På side 45 står det at rattet frå gavlbåten «Gavelen» heng i dag på veggen hos Marilyn Østvik. Det skal stå hos Rut Østvik Øye.
Posted in Uncategorized | Tagged , , | Leave a comment

Vi treng mailadressa til medlemane.

Vi trenger mailadressa til medlemmene.

Årsmøtet vedtok at innkalling til årsmøtet skal skje ved personleg innkalling. Vi ber alle medlemar om å senda inn mailadressa si til samnanger.historielag@outlook.com. Dei som ikkje har mail, vil bli varsla ved brev.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Tilleggstoff til årbok 2020.

Ofte har vi mere stoff enn det er plass til i årboka, sånn var det også i år. Derfor legger vi ut noe av dette som tilleggstoff her:

Vi har også funne eit par feil i boka:

S 34: Det står at vintersildfisket tok slutt i 1956. Riktig årstall er 1965.

S 16: Plasseringen av Ådlandsnaustet angitt i boka er feil. Riktig plassering vises av den røde pilen. Bildet er tatt i 1965. Da var Ådlandsnaustet revet, og bare noen fundamenter sto igjen.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Årboka 2020 er i sal frå 7. november.

Medlemskontingenten for 2021 er kr 250 (inkl årboka). I laussal kostar boka kr 200, så det er ein god ide å melde seg inn i Samnanger historielag.

Grunna dyr porto, kr 45, har styret gjort vedtak om at dei medlemane som me ikkje kan levera boka til, må betale kr 300.

Innhald
Rosemåling i Samnanger s. 4
av Tor Wold og Nils Georg Brekke
Livet på sjøen 1900 – 1945
av Tor Wold
• Ådlandskarane s. 14
• Slutten på seglskutetida. s. 21
• Notfiske med landnot s. 28
• Nygårdskarane med Avance III s. 31
• Motorpioneren Mons Oldervoll s. 36
• Nye arbeidsplassar på land s. 39
• Is til ferskfisk s. 44
• Båtbyggjarane s. 46
Arbeidet på Bedehuset under krigen, 1940 – 45 s. 50
av Svein Hitland
Segna om Kikedals-bonden s. 62
av Ingjald Håland
Tysse skule – bygningar, elevar og lærarar s. 70
av Karin Høysæter Steinsland
Enkja Gitte s. 91
av Karin Høysæter Steinsland
Ein kvardagshistorie frå “dei harde trettiåra” på Tysse s. 93
av Liv Røsseland etter Torolf Solvang
Lysingar s. 94

Posted in Uncategorized | Tagged | Leave a comment

Samnangerslekter tilbake til Harald Hårfagre.

Helge Kvernes har vore arkitekt i Oslo, han er nå pensjonist. Han har interessert seg for slektslinjer i mange år, og har med utgangspunkt i Gaupholm- og Kvernes-slektene greidd å føra slektene tilbake til Harald Hårfagre og hans tippoldeforeldre. Vi får gjera arbeidet hans tilgjengeleg som PDF-filar. De som vil kan lasta det ned og forsøka å kopla seg inn på slektslinjene. Når du klikker på linkene, ser det smått og utydeleg ut, men om du laster ned filene, får du fram store, fine PDF-filer.

Kart over innmarka på Gaupholm i 1901, før utskiljinga. Kartet viser klyngetunet på Gaupholm.

Slekstre frå Torbjørn på Gjøn, f omlag 1500, fram til Kvernes og Gaupholm omlag 1900

Slektslinjer frå Engel H. Kvernes, Haldor Gaupholm og Lars H. Gaupholm – alle fødd i første halvdel av 1800-talet, tilbake til dei gamle adelsættene på vestlandet omlag 1500.

Slektslinjer frå Harald Hårfagre og Åshild Dagsdotter fram til omlag 1500.

Slektslinjer frå Harald Hårfagre og Gyda Eiriksdotter fram til omlag 1500.

Posted in Uncategorized | 2 Comments

Vårturen 10. mai 2020 går til Vossatraktane.

Samnanger historielag har sin årlege vårtur søndag 10. mai i år. Turen går til fleire intersante stader i Voss området. Meire info kjem seinare. Set av dagen ?

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Tilleggsstoff til Årbok 2019

Retting av feil vi har fått vite om i årboka.

Dessverre fekk vi ikkje plass til alt i årboka. Vi hadde alt for mykje interessant stoff. Så difor legg vi ut litt av overfloden her. Klikk og les!

Eigarane/forfattarane har gitt løyve.  

Posted in Uncategorized | Leave a comment